facebook
youtube

zak
Szkoły dla dorosłych za darmo!
30.11.13
Lista tematów na egzamin z języka polskiego w roku szkolnym 2013/2014
2013_2014

 ZESTAW TEMATÓW MATURALNYCH Z JĘZYKA POLSKIEGO NA ROK SZKOLNY 2013/2014

LITERATURA

 1. Literatura „szczęśliwych zakończeń”. Omów funkcję takiego zabiegu literackiego na podstawie wybranych utworów.
 2.  Mitologizowanie historii w literaturze różnych epok. Przedstaw zagadnienie na wybranych przykładach.
 3. Kryzys wiary w wielkość człowieka. Omów temat, odwołując się do literatury wybranych epok.
 4. Zaprezentuj sposoby ujęcia motywu cierpienia na podstawie wybranych utworów.
 5. W wybranych utworach literackich różnych epok wskaż i przeanalizuj nawiązania do antyku.
 6. Etos inteligenta i jego demaskacja. Przedstaw problem na podstawie wybranych utworów literackich.
 7. Autobiografia jako tworzywo literackie. Rozwiń temat na wybranych przykładach literackich.
 8. Walka o formę. Przedstaw awangardowe poszukiwanie narracji w polskiej prozie współczesnej.
 9. Przedstaw sposoby ujęcia motywu buntu wobec Boga w oparciu o wybrane teksty literackie.
 10. Wolność jednostki odpowiedzialnej za swoje czyny. Omów zagadnienie w oparciu o wybrane przykłady z literatury.
 11. Omów zagadnienie groteski w konstruowaniu świata przedstawionego w wybranych utworach literackich.
 12. Zaprezentuj ukazane w literaturze zwyczaje i obrzędy ludowe oraz omów ich funkcje.
 13. Wieś polska w literaturze. Rozwiń temat odwołując się do utworów różnych epok.
 14. Tragizm jako kategoria literacka. Omów na wybranych przykładach.
 15. Bohaterowie polskiej literatury współczesnej wobec problemów codzienności. Przedstaw na wybranych przykładach.
 16. Przedstaw sposoby kreowania i funkcjonowania mitu dzieciństwa w wybranych utworach literatury polskiej.
 17. Relacje między Bogiem i człowiekiem. Przedstaw zagadnienie na przykładach tekstów literackich z różnych epok.
 18. Niepokój moralny o świat współczesny w twórczości wybranego poety (lub poetów). Rozważ problem, odwołując się do wybranych przykładów.
 19. Żywotność tradycji romantycznej w literaturze następnych epok. Omów na wybranych przykładach.
 20. Zanalizuj funkcję komizmu i satyry na wybranych przykładach utworów literackich różnych epok.
 21. Krajobraz jako motyw literacki. Omów sposoby przedstawienia na wybranych przykładach.
 22. Świat mieszczaństwa w literaturze XIX i XX wieku. Przedstaw zagadnienie, odwołując się do wybranych tekstów literackich.
 23. Zaprezentuj sposób funkcjonowania motywu Arkadii w utworach różnych epok literackich.
 24. Powstanie narodowe i konspiracja jako tematy literatury polskiej. Omów zagadnienie, odwołując się do wybranych przykładów.
 25. „Sztuka dla sztuki” i literatura zaangażowana. Przedstaw rolę dzieła literackiego na wybranych przykładach z różnych epok.
 26. Reportaż jako gatunek na pograniczu piśmiennictwa dokumentalnego i literatury. Scharakteryzuj na przykładzie wybranych utworów Hanny Krall lub/i Ryszarda Kapuścińskiego.
 27. Kostium, maska, przebranie… Rozważ postawy różnych bohaterów literackich ukrywających swoją tożsamość, odwołując się do utworów.
 28. Jaki wpływ na życie człowieka wywiera władza w państwie? Rozważ na wybranych przykładach z literatury.
 29. Portret władcy w literaturze różnych epok. Przedstaw i porównaj na wybranych przykładach z literatury.
 30. Różne sposoby pojmowania patriotyzmu. Przedstaw i porównaj na wybranych przykładach z literatury.
 31. „Szukam nauczyciela i mistrza…”. Bohaterowie literaccy w poszukiwaniu autorytetów i utraconych wartości.
 32. Społeczeństwo polskie w krzywym zwierciadle literatury. Przeanalizuj sposoby ich kreacji.
 33. Rola literatury w kształtowaniu mojego świata wartości. Omów na wybranych przykładach.
 34. Portret Żydów w literaturze XIX i XX w. Przedstaw ich zróżnicowany obraz w wybranych dziełach literatury polskiej.
 35. Młodzi gniewni wśród twórców i bohaterów literackich. Zaprezentuj swoje przemyślenia na temat przyczyn i sensu ich buntu i ofiary.

ZWIĄZKI LITERATURY Z INNYMI DZIEDZINAMI SZTUKI

 1. Porównaj różne wizerunki matki w literaturze i sztukach plastycznych. Przedstaw na wybranych przykładach.
 2. Portret kobiety w literaturze i malarstwie XIX i XX wieku. Rozważ różne koncepcie kobiecego piękna na wybranych przykładach.
 3. Obraz Boga w literaturze i sztuce. Przedstaw i porównaj na wybranych przykładach.
 4. Obraz szatana w literaturze i sztuce. Przedstaw i porównaj na wybranych przykładach.
 5. Topos ogrodu w literaturze i sztuce. Zanalizuj przywołane przykłady, ukazując funkcje tych motywów w danym dziele.
 6. Obraz śmierci i umierania w literaturze, sztuce XIX i XX w. Przedstaw zagadnienie na wybranych przykładach, odwołując się do kontekstów kulturowych.
 7. Różnorodne ujęcia motywu dziecka w literaturze i sztuce. Zinterpretuj zagadnienie, odwołując się do przykładów.
 8. Podróż, pielgrzymka, tułaczka. Przedstaw różne ujęcia motywu wędrówki i ich funkcje, odwołując się do wybranych tekstów kultury.
 9. Motyw walki w literaturze i sztuce. Przedstaw różne ujęcia walki, odwołując się do wybranych dzieł.
 10. Duchy, zjawy, świtezianki, upiory. Omów funkcjonowanie motywów fantastycznych w literaturze i innych tekstach kultury, odwołując się do wybranych przykładów z jednej epoki literackie
 11. Różne oblicza zła w literaturze i sztuce. Zanalizuj i porównaj na wybranych przykładach.
 12. Omów funkcjonowanie wybranego motywu fantastycznego (np. wampira, upiora, rusałki) w sztuce różnych epok.
 13. Niebo i piekło w literaturze i sztuce. Omów artystyczne konkretyzacje zaświatów na podstawie wybranych przykładów.
 14. Na podstawie wybranych przykładów przedstaw i porównaj różne realizacje motywu snu w literaturze i innych tekstach kultury.
 15. Wiosna (lub inna pora roku) w literaturze, muzyce i sztukach plastycznych (ewentualnie w filmie). Omów sposób kreowania wybranej pory roku oraz określ jej symbolikę.
 16. Przedstaw różnorodne kreacje przyrody oraz określ ich funkcje na podstawie wybranych tekstów kultury.
 17. Przedstaw funkcje różnych kreacji wsi polskiej, omawiając wybrane dzieła literackie i malarskie (ewentualnie filmowe czy teatralne) z różnych epok.
 18. Omów funkcje motywów górskich na wybranych przykładach literackich i malarskich z różnych epok.
 19. Omów funkcje motywu morza na wybranych przykładach literackich i malarskich z różnych epok.
 20. Funkcja motywów maryjnych w wybranych tekstach kultury. Omów na przykładach z różnych epok.
 21. Na przykładzie wybranych utworów literackich i plastycznych omów motyw lotu i przedstaw jego funkcje.
 22. Przedstaw różne ujęcia motywu labiryntu oraz jego znacznie na podstawie wybranych tekstów kultury.
 23. Porównaj obraz Boga wykreowany w literaturze i sztuce dwóch różnych epok historycznoliterackich. Odwołaj się do wybranych przykładów.
 24. Porównaj światopogląd ludzi, żyjących w dwóch różnych epokach literackich, odzwierciedlony w wybranych tekstach kultury.
 25. Holocaust w literaturze i sztuce (np. malarskiej, filmowej). Omów i porównaj na wybranych przykładach.
 26. Obrazy II wojny światowej w literaturze i sztuce (np. malarskiej, filmowe). Przedstaw i porównaj na wybranych przykładach.
 27. Sztuka wobec niewyrażalnego. Symbol jako środek wyrazu w poezji i w malarstwie (lub filmie). Omów zagadnienie, zwracając uwagę na wpływ elementów symbolicznych na interpretację danego tekstu kultury.
 28. Impresjonizm – zjawisko malarskie i literackie. Omów na wybranych przykładach i porównaj środki wyrazu właściwe dla każdej z tych dziedzin.
 29. Ekspresjonizm w literaturze i sztuce. Omów zagadnienie, odwołując się do wybranych przykładów.
 30. Na podstawie dzieł literackich i malarskich (lub filmowych) przedstaw różne interpretacje wybranego wydarzenia historycznego.

JĘZYK

 1. Językowe środki perswazji w reklamie. Zanalizuj wybrane przykłady z radia, telewizji lub prasy.
 2. Obraz świata kreowany przez reklamę. Przedstaw, analizując język różnych reklam.
 3. Język sprawozdawców sportowych wobec norm poprawnościowych. Omów na wybranych przykładach.
 4. Język kibiców sportowych. Omów zagadnienie, analizując wybrane przykłady. Jak język ten odnosi się do norm poprawnościowych?
 5. Jakim językiem posługuje się wybrane czasopismo młodzieżowe? Zanalizuj jedno z nich.
 6. Język wyznań miłosnych dawniej i dziś. Omów na wybranych przykładach z literatury.
 7. Scharakteryzuj na wybranych przykładach język właściwy komunikowaniu się za pomocą Internetu. Jakie tendencje zauważasz?
 8. Język bohaterów literackich. Omów sposób mówienia wybranych postaci, ze szczególnym uwzględnieniem cech przynależności środowiskowej i charakteru bohatera.
 9. Język graffiti. Do kogo jest skierowany? Jakimi środkami werbalnymi i pozawerbalnymi operuje? Omów na samodzielnie zebranych przykładach.
 10. Jakie błędy językowe pojawiają się w prasie lokalnej twojego miasta? Przeanalizuj je na podstawie określonych kryteriów, wskaż przypuszczalny mechanizm ich powstawania, zaproponuj formę poprawną.
 11. Język tytułów w prasie codziennej. Przeanalizuj składnię, słownictwo, charakterystyczne środki wyrazu (np. aluzje literackie, komizm, wieloznaczność) w nagłówkach i tytułach wybranej gazety, biorąc pod uwagę trzymiesięczny okres jej wydawania. Wskaż tendencje językowe, które się w nich ujawniają.
 12. Językowe środki wzmacniania ekspresji wypowiedzi. Scharakteryzuj zjawisko, odwołując się do przykładów.
 13. Mowa ezopowa i jej odmiany. Zanalizuj figury języka ezopowego na wybranych przykładach.
 14. Rola neologizmów w tworzeniu literackiego obrazu świata. Omów zagadnienie na podstawie wybranych tekstów poetyckich.
 15. Awans polszczyzny potocznej w literaturze współczesnej. Omów na wybranych przykładach, określając przyczyny sięgania do tego zasobu słownictwa.
 16. Zanalizuj budowę słowotwórczą, znaczenie oraz funkcje neologizmów na podstawie twórczości wybranego pisarza.
 17. Na czym polegają eksperymenty językowe i praca nad słowem w dziełach literackich XX wieku? Omów różne sposoby oryginalnego wykorzystania środków językowych w dziełach wybranych twórców.
 18. Funkcje gry językowej w tekstach kabaretowych. Rozważ zagadnienie na wybranych przykładach.
 19. Parodia jako zjawisko językowe i sposoby jej realizacji. Omów na wybranych przykładach.
 20. Omów funkcje języka w tworzeniu groteskowych obrazów świata. Dokonaj analizy wybranych przykładów.
 21. Językowe wykładniki groteski w dziełach W. Gombrowicza i S. I. Witkiewicza. Omów na przykładach.
 22. Szczególny rodzaj stylizacji – groteska. Omów jej funkcje i wykładniki językowe w literaturze na podstawie wybranych tekstów.
 23. Parodia i pastisz, czyli naśladowanie literatury przez literaturę. Omów funkcje tego naśladownictwa na wybranych przykładach.
 24. Poetyka barokowa. Scharakteryzuj środki językowe, analizując wybrane utwory z XVII w. oraz wyjaśnij, z czego wynika ten przerost formy nad treścią.
 25. Stylizacja biblijna i jej funkcje. Zaprezentuj zagadnienie, odwołując się do tekstów literackich różnych epok.
 26. Na czym polega archaizacja? Przedstaw jej funkcje w utworach literackich z różnych epok.
 27. Rola dialektyzacji w utworach literackich. Omów na wybranych przykładach z różnych epok. .
 28. Omów tendencje w zakresie współczesnego słowotwórstwa, dokonując analizy nazw wyrobów przemysłowych dostępnych w sklepach.
 29. Zapożyczenia we współczesnej polszczyźnie. Omów problem na wybranych przykładach i oceń zasadność tych zapożyczeń.
 30.  Rola neologizmów w języku potocznym i w poezji (np. C. Norwid, B. Leśmian, M. Białoszewski, W. Szymborska).

 

Co nas wyróżnia:

co nas wyróżnia co nas wyróżnia co nas wyróżnia co nas wyróżnia co nas wyróżnia co nas wyróżnia co nas wyróżnia co nas wyróżnia